Privacybeleid

Als onderdeel van Volendammer vishandel Nieuwland, gevestigd aan de Zonnewijzer 14, 3824 EE Amersfoort, is Versdeal.nl verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Functionaris Gegevensbescherming van Versdeal.nl: Jeroen Tuijp
www.versdeal.nl
e-mail: info@versdeal.nl
Zonnewijzer 14
3824 EE Amersfoort
Tel: 033 4530420

Beveiliging persoonsgegevens 
Versdeal.nl neemt de bescherming van cliënt gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw cliëntgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@www.versdeal.nl.

Persoonsgegevens verwerken
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Info@versdeal.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt
Versdeal.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het uitvoeren van een opdracht als gevolg van een hulpvraag
– Administratieve doeleinden
– Het afhandelen van de betalingen
– Communicatie indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Verzenden van een nieuwsbrief of reclame
– Informatie over wijzigingen van producten en diensten
– Om goederen en diensten af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
Versdeal.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen die besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Versdeal.nl) tussen zit.

Bewaarplicht
Versdeal.nl bewaart het cliëntdossier met persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de  bewaartermijn van 7 jaar, mits je als cliënt verzoekt het dossier te vernietigen. Voor de belastingdienst dienen we financiële zaken 7 jaar te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Versdeal.nl verkoopt jouw gegevens nooit aan derden! Versdeal.nl zal persoonsgegevens uitsluitend aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de behandelovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met partijen die jouw gegevens verwerken binnen onze opdracht, is een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Versdeal.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Versdeal.nl enkel en alleen met jouw nadrukkelijke toestemming informatie en persoonsgegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Versdeal.nl gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Externe verwijzingen

1. Op de Website komen verwijzingen voor naar andere websites. Indien u op deze links klikt verlaat u onze Website en hebben wij niet langere controle over de Persoonsgegevens die van u worden verzameld. Wij adviseren u dan ook het privacy beleid van deze organisaties te bekijken. 2. Op de Website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Door op deze klop te drukken wordt u doorverwezen naar Facebook en/of Twitter, waarbij door hen een cookie wordt geplaatst. U wordt geadviseerd de privacyverklaring van Facebook, van Twitter , LinkedIn en Instagram te bekijken.

Beveiliging

1. Versdeal.nl treft zowel technische als organisatorische maatregelen om de Persoonsgegevens van de klant te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. 2. Als er sprake is van een mogelijk lek van Persoonsgegevens, zoals wanneer er sprake is van hacking en/of diefstal, dan zal Versdeal.nl dit direct melden aan de autoriteiten en aan de betreffende klant.

Wijzigen van het Privacybeleid

Versdeal.nl behoudt zich alle rechten voor om dit Privacy beleid (eenzijdig) te wijzigen of bij te werken wanneer Versdeal.nl dit passend of noodzakelijk acht in verband met wijzigingen in de relevante wetgeving, regulering of zakelijke behoeften, of om te voldoen aan de behoeften van onze klanten. Bijgewerkte versies worden gepubliceerd op de Website en voorzien van een publicatiedatum, zodat u altijd kunt zien wanneer het Privacy beleid voor het laatst is bijgewerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vishandel Nieuwland en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@versdeal.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Versdeal.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Versdeal.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Versdeal.nl
Logo
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken
0